5 min read

Stojące ryby, robaki w nocy i inne cudeńka Biblijne

Dopadłam pęłną listę słynnych błędów zecerskich i chochlików drukarskich w Biblii (w angielskim tłumaczeniu).

Postanowiłam wrzucić najlepsze cudeńka:
(z tłumaczeniem na Polski)

Bug Bible (1535) Biblia Robaków

Psalms 91:5 “Thou shall not nede to be afrayed for eny bugges by night”
(Księga Psalmów) “Nie ulękniesz się robaków nocnych”

Skąd się wzieło? W średnioangielskim ( ok. 1150 - 1450 ) “bugge” oznaczało ducha lub coś strasznego. J

Breeches Bible (1579) Biblia Szortów.

Genesis 3:7 “and they sowed figge-tree leaves together, and made themselves breeches.”

(Księga Rodzaju) “I spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie szorty.”

Błędne tłumaczenie Miało być: aprons, opaski.

Place-makers’ Bible (1562) Biblia Robiących Miejsce.

Matthew 5:9 reads “Blessed are the placemakers: for they shall be called the children of God.”

(Ewangelia wg. Św Mateusza) “Błogoslawieni którzy robią miejsce: albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.”

Miało być: peacemakers, ci którzy wprowadzają pokój

The Blasphemous Comma (kilka edycji) Biblia Bluznierczego Przecinka

Luke 23 reads “And there were also two other malefactors.”

(Ewangelia wg. Św Łukasza)“Wiedzieni też byli i dwaj inni złoczyńcy”

Miało być “And there were also two other, malefactors” “Wiedzieni też byli i dwaj inni, złoczyńcy”

Interpunkcja, interpunkcja, interpunkcja… :D

Wicked Bible (1631) Niegodziwa Biblia

Exodus 20:14 “Thou shalt commit adultery.”

(Księga Wyjścia)“Cudzołóż.”

Deuteronomy 5:24 “The Lord hath showed us his glory and his great arse.”

(Księga Powtórzonego Prawa) “Oto nam ukazał Pan, Bóg nasz, chwałę swoję, i wielką dupę swoję.”

Miało być: greatness, wielmożność

The Forgotten Sins Bible (1638) Biblia zapomnianych grzechów.

Luke 7:47 to “Her sins which are many, are forgotten”

(Ewangelia wg. Św Łukasza)“Jej grzechy, których byo wiele, zostały zapomniane”

Miało być: forgiven, wybaczone

The Lions Bible (1804) Biblia Lwów

Numbers 25:18 “The murderer shall surely be put together”

“Morderca zapewne zostanie złożony w całość”

Miało być: put to death, stracony

Kings 8:19 “…but thy son that shall come forth out of thy lions…”

(Pierwsza Księga Królewska) “…ale syn twój, który wynijdzie z lwów twoich…”

Miało być: loins, lędźwia/biodra

The More Sea Bible (1641)  Biblia więcej morza.

Revelation 21:1“ the first heaven and the first earth were passed away and there was more sea.”

(Apokalipsa Św Jana)“albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, i morza więcej było.”

Miało być: there was no more sea, a morza już więcej nie było.

The Printers Bible (1702) Biblia Drukarzy

Psalm 119:161 “Printers have persecuted me without a cause”

(Księga Pasalmów)“Drukarze mię prześladują bez przyczyny”

Miało być: princes, książęta

The Rebekah’s Camels Bible (1823) Biblia Wielbłądów Rebeki

Genesis 24:61 read “And Rebecca arose, and her camels, and they rode upon the camels, and followed the man: and the servant took Rebecca and went his way.”

(Księga Rodzaju)“Tedy wstawszy Rebeka z wielbłądami  swemi, i wsiadłszy na wielbłądy jechały za onym mężem; i wziął sługa on Rebekę, i odjechał.”

Miało być: damsels, dzieweczkami

The Sin On Bible (1716) Biblia “Nagrzesz”

John 5:13 “Go and sin on more”

(Ewangelia wg. Św Jana)“Idź i nagrzesz więcej”

Miało być: sin no more, i nie grzesz wiecej

The Standing Fishes Bible (1806) Biblia Stojących Ryb

Ezekiel 47:10 read “And it shall come to pass, that the fishes shall stand upon it from Engedi even unto Eneglaim; they shall be a place to spread forth nets; their fish shall be according to their kinds, as the fish of the great sea, exceeding many”

(Księga Ezechiela) “Stanie się i to, że stać będą podle niego ryby od Engaddy aż do zdroju Eglaim, tam będą rozciągać sieci; ryb będzie bardzo wiele rozmaitego rodzaju, jako ryb morza wielkiego.”

Miało być: fishers, rybacy

The Unrighteous Bible (1653) Biblia Niesprawiedliwych

I Corinthians 6:9 “Know ye not that the unrighteous shall inherit the kingdom of God?…”

(Pierwszy List do Koryntian) “Azaż nie wiecie, iż niesprawiedliwi odziedziczą królestwo Boże?”

Miało być: shall not, nie odziedziczą

(List do Rzymian) 6:13 “Neither yield ye your members as instruments of righteousness into sin…”

“Ani stawiajcie członków waszych orężem sprawiedliwości grzechowi…”

Miało być: unrighteousness, niesprawiedliwości

The Wife-hater Bible (1810) Biblia nienawidzących żony

Luke 14:26 “If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own wife also, he cannot be my disciple.”

(Ewangelia wg. Św Łukasza)“Jeźli kto idzie do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, o tak, nawet żony swojej, nie może być uczniem moim. ”

powtórzone wife, żony miało być life, życie

Discharge Bible (1806)  Biblia Zwolnienia

I Timothy 5:21 read “I discharge thee before God, and the Lord Jesus Christ, and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality.”

(Pierwszy list do Tymoteusza)“Zwalniam cię przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, i przed Anioły wybranymi, abyś tych rzeczy przestrzegał, w osobach nie brakując, nic nie czyniąc z przychylności.”

Miało być: charge thee, nakazuję ci

Owl Bible (1944) Biblia Sów

1 Peter 3:5 read, “For after this manner in the old time the holy women also, who trusted God, adorned themselves, being in subjection to their owl husbands.”

(Pierwszy List Św Piotra) “Albowiem tak niekiedy i one święte małżonki, które nadzieję miały w Bogu, zdobiły się, będąc poddane mężom sowim.”

Miało być: own, swoim

Błąd został spowodowany uszkodzoną czcionką (litera n).

Murderer’s Bible (1801) Biblia Morderców

Jude 16 read: “These are murderers, complainers, walking after their own lusts; and their mouth speaketh great swelling words, having men’s persons in admiration because of advantage.”

(List Św Judy)“Ci są mordercy utyskujący sobie, według pożądliwości swoich chodzący, i których usta mówią bardzo harde słowa; pochlebiając osobom dla swego pożytku.”

Miało być: murmurers, szemracze

King James II New Testament (1970)

John 1:5 “And the light shines in the darkness, and the darkness overcomes it.”

(Ewangelia wg. Św Jana)“A ta światłość w ciemnościach świeci, ale ciemności ją ogarnęły.”

Miało być: does not overcome, jej nie ogarnęły

Fool’s Bible (1600) Biblia Głupców

In Psalm 14:1 it reads, “The fool hath said in his heart, there is a God.”
(Księga Psalmów) “Głupi rzekł w sercu swojem: masz Boga.”

Miało być: there is no God, niemasz Boga

Jerusalem Bible (1966)
Psalms 122:6 read, “Pay for peace”
(Księga Psalmów) “Zapłaćcież za pokój”

Miało być pray, módlcie się

Wife Beater Bible (1549) Biblia Bijących Żonę

I Peter 3:7 “ Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not hindered.”*

(Pierwszy list Św. Piotra)“Także i wy, mężowie! mieszkajcie z niemi umiejętnie, a jako mdlejszemu naczyniu niewieściemu oddawajcie uczciwość, jako też spółdziedziczkom łaski żywota, aby się modlitwy wasze nie przerywały.

Poniższy przypis (od wydawcy lub redaktora) pojawił się na dole strony:

______

* “And if she be not obediente and healpeful unto hym; endevoureth to beate the fere of God into her heade, that thereby she may be compelled to learne her dutye and do it.”

“A jezeli nie bedzie ona posluszna i uczynna dla niego, sprobojze nabić jej do glowy strach przed Bogiem, aby zatem przymuszona była nauczyc sie swych obowiazkow i je wykonywac.”

Mastodon